Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020

To jeden z największych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, a największy spośród programów skierowanych do przedsiębiorców na poprawę innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

PO IR stanowi on zmodyfikowaną kontynuację znanego z lat 2007-2013 PO Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie kierowane jest jednak wyłącznie na obszary określone jako inteligentne specjalizacje oraz potencjalne nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

W nowej formule nastąpi wyraźna koncentracja środków funduszy europejskich w tych obszarach, które umożliwią w najpełniejszy sposób realizację określonych celów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu finansowania najbardziej efektywnych przedsięwzięć.

Wynika to z wymogów Komisji Europejskiej, wyrażonych w Umowie Partnerstwa.

W realizację PO IR zaangażowane są środki krajowe publiczne i prywatne: alokacja środków EFRR na PO IR wynosi 8 613 929 014 euro, natomiast minimalne zaangażowanie środków krajowych wynosi 1 575 940 689 EUR.

W każdej osi priorytetowej POIR wydzielone są dwie koperty finansowe – jedna dla 15 regionów, a druga dla Mazowsza z poziomami maksymalnej stopy dofinansowania wynoszącymi odpowiednio 85% i 80%.

Program realizuje cele dla czterech osi priorytetowych:

  • I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  • III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
IspLink oferuje wsparcie w zakresie pozyskiwania środków z każdej z tych osi, ze szczególnym uwzględnieniem osi I i III. Kierowane są one zwłaszcza do przedsiębiorców na – odpowiednio – prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożenie ich wyników do praktyki gospodarczej.