Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) na lata 2014-2020

Stanowi największą zmianę w obecnej strukturze funduszy europejskich w stosunku do okresu 2007-2013. Z uwagi na kluczowe znaczenie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa zdecydowano się stworzyć specjalny program, dedykowany temu celowi. PO PC skupia w ramach jednego, wynoszącego ponad 10 mld zł budżetu wszystkie działania rozsiane poprzednio w innych programach.

W ramach PO PC wyróżniono 3 główne osie priorytetowe:
  I: dostęp do szybkiego Internetu
  II: e-usługi publiczne
  III: kompetencje cyfrowe społeczeństwa
ISPLink kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zamierzających skorzystać z dotacji w ramach osi I, działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Działanie 1.1. PO PC jest w pewnym sensie kontynuacją działania 8.4 PO IG z lata 2007-2013, nastawioną jednak na większe i bardziej zaawansowane technicznie projekty.

Działanie jest teraz otwarte również dla dużych operatorów, przy czym dla małych i średnich ISP zarezerwowano ok. 20% puli w ramach osobnych konkursów.

W ramach działania 1.1 PO PC z alokacji z środków publicznych wynoszącej ponad 4 mld zł wspierane będą inwestycje umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych, przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA (Next Generation Access). Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów min. 30 Mb/s. Na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym, na których nie ma odpowiedniego dostępu do podstawowych sieci szerokopasmowych i gdzie budowa sieci min. 30 Mb/s jest szczególnie nieefektywna ekonomicznie, uzasadnione może okazać się wsparcie projektów rozmieszczenia sieci szerokopasmowych o parametrach niższych niż 30 Mb/s. Opisany zakres interwencji przyczyni się do uzyskania pełnego (100% gospodarstw domowych w zasięgu sieci) pokrycia terytorium kraju zasięgiem internetu szerokopasmowego.

Podstawowe reguły dla „małych” konkursów działania 1.1

 • realizowane projekty będą miały wartość 5-10 mln zł
 • obszary interwencji zostaną z góry wyznaczone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej; nie będzie zatem możliwości swobodnego dobierania miejscowości
 • zniesiono konieczność zawierania umów abonenckich z użytkownikami końcowymi; wskaźnik ten zastąpiono wskaźnikiem mówiącym o wykonaniu przyłącza do budynku /gospodarstwa domowego
 • obszary interwencji będą miały odgórnie zdefiniowaną minimalną liczbę gospodarstw domowych, jaką każdy z inwestorów realizujących projekt 1.1 POPC będzie musiał objąć budowaną infrastrukturą; dodatkowe punkty będzie można uzyskać uzyskać deklarując podłączenie większej liczby gospodarstw bądź też podłączenie części gospodarstw z prędkością 100 Mb/s
 • poziomy dofinansowania będą wyznaczane osobno dla każdego obszaru interwencji i mogą się między sobą różnić; dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej uzyskać można będzie za zwiększenie wkładu własnego do projektu
 • wybudowana sieć będzie musiała świadczyć usługę hurtowego dostępu do sieci, a więc musi mieć charakter otwarty
Instytucją organizującą nabory wniosków, oceniającą aplikacje oraz kontrolującą prawidłowość wydatkowania środków publicznych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), czyli dawna Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).