Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

Okres budżetowy Unii Europejskiej 2014-2020 przyniósł dalsze przeniesienie środka ciężkości wdrażania polityki spójności z poziomu krajowego na regionalny. Dlatego też (zgodnie z Umową Partnerstwa) nastąpiło dalsze zwiększenie znaczenia rzeczowego i finansowego 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Głównym celem RPO jest zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o strategie rozwoju województw, z naciskiem na regionalne strategie inteligentnej specjalizacji.

Regionalne Programy Operacyjne funkcjonują uzupełniająco do działań krajowych: upowszechnienie technologii TIK, infrastruktura ochrony środowiska, działania z zakresu energetyki i transportu.

Szczególny nacisk będzie ukierunkowany na wspieranie przedsiębiorczości wynikającej z regionalnych specjalizacji interwencji na rzecz edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego.

W okresie programowania 2014–2020 realizowanych będzie 16 dwufunduszowych (EFRR i EFS) regionalnych programów operacyjnych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego oraz 15 RPO dla województw słabiej rozwiniętych.

Samorządy województw będą zarządzać większą niż poprzednio pulą europejskich pieniędzy. W nowej perspektywie będzie przeznaczonych na ten cel 40% całej puli. Alokacja dla 16 RPO wyniesie 31,24 mld euro dla wszystkich województw, przy czym kwoty dla poszczególnych regionów różnią się i zależą m.in. od stopnia zamożności i wielkości województwa. Największe programy (woj. śląskie, mazowieckie) mają wartość nawet 4 mld EUR, podczas gdy najmniejsze regiony (np. Opolskie, Lubuskie) otrzymają nie więcej niż 1 mld EUR.

Udział EFRR przeznaczony na regionalne programy operacyjne w całości alokacji EFRR wyniesie ponad 55% (wzrost z 49,7%), natomiast w przypadku EFS udział ten wyniesie ok. 72% całości alokacji na ten fundusz.